קבלת התנאים של

בביקור באתר האינטרנט fileed.com, הצגה, גישה או שימוש אחר בשירותים או במידע שנוצרו, נאספו, עברו קומפילציה או נשלחו אל fileed.com, הנך מסכים להתחייב לתנאים ולהגבלות הבאים. אם אינך מעוניין להיות מחויב לאפשרות ‘תנאים בלבד’, אינך מעוניין לבקר, להציג או להשתמש בשירותים של fileed.com או בכל דרך אחרת. אתה מבין, מסכים ומאשר כי תנאים אלה מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בינך לבין fileed.com וכי השימוש שלך ב- fileed.com מצביעות על קבלת הסכם זה באופן כוללני.

תנאי שימוש

התוכן של fileed.com, כגון טקסט, גרפיקה, תמונות, מידע שהתקבל מ- fileed.com’s מנפיקי רשיונות, וחומר אחר ב-fileed.com נועד למטרות מידע בלבד. הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי מקצועי, לאבחון או לטיפול רפואי. בקש תמיד את עצתו של הרופא או של ספק שירותי בריאות מוסמך כדי לטפל במצב רפואי.

fileed.com אינו ממליץ או תומך בשום דעה, רופאים, מוצרים, נהלים, תרופות, מבחנים או מידע אחר שניתן להזכיר בתוכן. ההסתמכות על כל מידע המסופק על-ידי fileed.com, fileed.com עובדים, אחרים המופיעים בהזמנה של fileed.com או מבקרים אחרים של fileed.com היא על אחריותכם בלבד.

אספקת שירותים

אתה מסכים ומאשר כי fileed.com זכאי לשינוי, שפר או בטל את כל השירותים שלו על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, גם אם הדבר עלול למנוע ממך גישה למידע הכלול בו. בנוסף, אתה מסכים ומאשר כי fileed.com זכאי לספק לך שירותים באמצעות חברות-בנות או ישויות כלולות.

זכויות קנייניות

אתה מאשר ומסכים ש- fileed.com עשוי להכיל מידע קנייני וסודי, כולל סימנים מסחריים, סימני שירות, ופטנטים המוגנים על-ידי חוקי קניין רוחני ואמנות הקניין הרוחני הבינלאומיות. fileed.com מאשר לך להציג וליצור עותק יחיד של חלקים מתוכנו לשימוש לא מקוון, אישי ולא מסחרי. אין למכור, לשכפל או להפיץ את התוכן שלנו ללא אישור בכתב שלנו. כל סימן מסחרי, סימן שירות וסמלי לוגו של צד שלישי הם קניינם של בעליהם השונים. כל הזכויות נוספות שלא הוענקו לה במפורש שמורות.

תוכן שנשלח

כאשר אתה שולח תוכן ל- fileed.com, אתה מעניק fileed.com בו-זמנית רשיון בלתי ניתן להפעלה, ברחבי העולם, רשיון ללא תמלוגים כדי לפרסם, להציג, לשנות, להפיץ ולהסתיר את התוכן שלך ברחבי העולם. אתה מאשר ומחייב כי ברשותך הסמכות הדרושה להענקת הרישיון לעיל ל- fileed.com.

סיום ההסכם

תנאי הסכם זה ימשיכו לחול באופן תמידי עד שיסתיימו על-ידי כל צד ללא הודעה בכל עת מכל סיבה שהיא. תנאים להמשך פעולה תמידי לא יושפעו מהפסקת הסכם זה.

כתב ויתור על אחריות

אתה מבין ומסכים שהשימוש שלך ב-fileed.com הוא כולו על אחריותך בלבד ושהשירותים שלנו מסופקים “כמות שהם” ו”כפי שהם”. fileed.com אינו זמין בצע כל אחריות, תמיכה או ייצוג מפורשים או משתמעים באשר לפעולה של אתר האינטרנט fileed.com, מידע, תוכן, חומרים או מוצרים. בין אלה נמנים גם אחריות משתמעת לגבי סחירות והתאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה, והאחריות לגישה לשירות או לשימוש בו תהיה רציפה או נטולת שגיאות או שתיתקן פגמים בשירות.

הגבלת חבות

אתה מבין ומסכים ש- fileed.com וכל אחת מהחברות הבנות או החברות המסונפות אליה לא תישא באחריות לשום אירוע נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, תוצאתיים או מופת. בין השאר, ייכללו נזקים עקב אובדן רווחים, הפרעה לעסק, מוניטין עסקי או רצון טוב, אובדן תוכניות או מידע או אובדן בלתי מוחשי אחר כתוצאה משימוש בשירות או מאי-היכולת להשתמש בו, או במידע, או כל הפסקה קבועה או זמנית של שירות או גישה למידע זה, או המחיקה או הפגם של תוכן או מידע כלשהו, או אי-אחסון של תוכן או מידע כלשהו. ההגבלה שלעיל תחול בין אם fileed.com נמסר או לא היה מודע לאפשרות של נזקים כאלה. בתחומי שיפוט שבהם אי הכללה או הגבלה של אחריות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים אינם מותרים בחבות של fileed.com, במידה המרבית המותרת בחוק.

תוכן חיצוני

fileed.com עשוי לכלול היפר-קישורים לתוכן חיצוני, לפרסום או לאתרי אינטרנט. אתה מאשר ומסכים כי fileed.com אינה אחראית ואינה תומכת בפרסומות, במוצרים או במשאב הזמינים ממשאבים או אתרי אינטרנט אלה.

סמכות שיפוטית

אתה מבין ומסכים במפורש להגיש את סמכות השיפוט האישית והבלעדית של בתי המשפט של המדינה, מחוז או אזור שנקבעו על-ידי fileed.com בלבד כדי לפתור כל עניין משפטי הנובע מהסכם זה או הקשור לשימוש שלך ב- fileed.com. אם בית המשפט המחוזי בעל סמכות שיפוט, הכללים שכל תנאי של ההסכם אינו תקף, לאחר מכן, הקצאה זו תוסר מהתנאים והתנאים הנותרים ימשיכו להיות חוקיים.

ההסכם המלא

אתה מבין ומסכים שהתנאים שלעיל מהווים את ההסכם הכללי כולו בינך לבין fileed.com. ייתכן שתהיה כפוף לתנאים ולהתניות נוספים בעת השימוש, הרכישה או הגישה לשירותים אחרים, שירותי שותפים או תוכן או חומר של צד שלישי.

שינויים בתנאים

fileed.com שומרת על הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. שינויים בתנאים שלנו ייכנסו לתוקף בתאריך שבו הם מתפרסמים והשימוש המתמשך שלך ב- fileed.com לאחר כל שינוי בתנאים, יצייתו בהסכם שלך לאגד אותם.